Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

internetového obchodu valcuj.cz

 1. Všeobecná ustanovení
  1. Provozovatel tohoto internetového obchodu Petr Chaloupka, se sídlem Hořická 403, 500 02, Hradec Králové, IČO: 02025507, DIČ: CZ9212163257 (dále jen "Prodávající") zveřejňuje tímto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“), které platí pro nákup v e-shopu www.valcuj.cz a které upravují vztahy mezi smluvními stranami, kterými jsou Prodávající a zákazník (dále též „Kupující“).
  2. Předmětem obchodů Prodávajícího je výroba a prodej masážních válců a regeneračních doplňků. Jednou z variant je i výroba válců s individuálním potiskem, zhotoveným na míru jednotlivým zákazníkům (dále jen „Zboží“), přičemž samotná výroba Zboží probíhá podle zaslaného požadavku Kupujícího na grafickou podobu masážního válce.
 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1. Odesláním či odevzdáním závazné objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto VOP pro úpravu vzájemných práv a povinností, jež plynou ze smluvního vztahu, který vzniká koupí Zboží, a všech jejich součástí v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky, přičemž tyto ceny jsou zveřejněny na internetových stránkách Prodávajícího. Na tyto VOP je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného Zboží. Ve svém aktuálním znění VOP představují znění kupní smlouvy, ledaže by bylo výslovně stanoveno něco jiného. Jestliže VOP některá práva a povinnosti neupravují, řídí se tato práva a povinnosti ustanoveními příslušných předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., zákona na ochranu spotřebitele.
  2. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Kupujícího i Prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího). Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 3. Proces objednání
  1. Objednávku je možné uskutečnit pomocí webového portálu www.valcuj.cz (případně na telefonním čísle +420 608 653 539)
  2. Takto učiněná objednávka musí splňovat minimální náležitosti a obsahovat nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a doručení požadovaného Zboží k zákazníkovi. Zákazníci musejí uvést minimálně tyto údaje: (1) jméno a příjmení Kupujícího, (2) způsob dodání Zboží, (3) přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), (4) počet kusů Zboží, (5) charakteristiku objednaného Zboží, (6) volbu platební metody, případně (7) požadavky na vytvoření vlastního potisku.
  3. Kupující si může v rámci objednávky vytvořit nahráním obrázku/grafiky a vložením vlastního textu jedinečný individuální vzhled Zboží. Nahráním obrázku (grafiky) a textu nesmíte porušit povinnosti dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů („autorský zákon“), ani žádná další práva 3. osob. Nahrát můžete jenom taková díla, ke kterým máte příslušná práva (např. licenci). V případě porušení autorského zákona, jiného právního předpisu anebo práv 3. osob, nesete za toto porušení plnou odpovědnost.
  4. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu dodatečnou lhůtu 7 dní. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
  5. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotnou kupní smlouvou se stává v okamžiku stvrzení objednávky odesláním potvrzovacího e-mailu Prodávajícím po té, co Kupující odeslal objednávku přes internetové stránky www.valcuj.cz, a to na e-mailovou adresu, kterou Prodávající uvedl v objednávce. Tímto stvrzením vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.
 4. Dodací podmínky
  1. Prodávající nabízí jako způsob dodání zasláním objednaného Zboží jako balík prostřednictvím smluvního přepravce (DPD, WeDo apod.) a České pošty na dobírku či platbou předem. V případě, že celková cena za Zboží přesahuje částku 5000 Kč, prodávající neúčtuje Kupujícímu žádné další poplatky za přepravu. V opačném případě je Kupujícímu účtováno poštovné a balné v celkové výši 100 - 250 Kč. Ve výjimečných případech lze individuálně sjednat odlišný způsob dodání a úhrady.
  2. Prodávající doručí Zboží Kupujícímu zpravidla ve lhůtě 4 dnů od potvrzení objednávky. V případě válců s individuálním potiskem ve lhůtě 3-4 týdnů od potvrzení grafického náhledu. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče.
  3. Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v těchto VOP, si Prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu doručení Zboží.
  4. Zákazníkovi bude zboží zasláno na adresu, uvedenou na objednávce.
  5. K veškerému zakoupenému Zboží je vždy přiložen daňový doklad.
  6. Okamžikem převzetí Zboží Kupujícímu na něj přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Zboží.
  7. I v případě, že si Kupující neodebere objednané Zboží, je povinen uhradit cenu Zboží a náklady na doručení Zboží.
  8. V případě, že si Kupující Zboží nevyzvedne do 1 měsíce, je povinen uhradit Prodávajícímu částku 500 Kč, jako náhradu nákladů na uskladnění Zboží. V případě, že si Kupující nevyzvedne již zaplacené Zboží do 6 měsíců, je Prodávající oprávněn se Zbožím naložit dle vlastní vůle, přičemž kupní cena, pokud již byla předem Kupujícím uhrazena, se nevrací.
 5. Spotřebitelské smlouvy uzavírané na dálku
  1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud se jedná o individuální potisk masážních válců, tak nelze odstoupit od smlouvy po vyrobení Zboží
  2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
  3. Kupující může využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14-ti denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
  4. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
  5. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  6. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
 6. Storno individuálního potisku
  1. Kupující je oprávněn zrušit Objednávku v době od vyhotovení grafického náhledu individuálního potisku do doby, než Prodávající zahájí výrobu Zboží, tj. do 24 hodin od vyhotovení grafického náhledu individuálního potisku. V tomto případě je však Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s vyhotovením grafického náhledu individuálního potisku chrániče ve výši 500,- Kč, a to nejpozději do 7 dnů od zrušení Objednávky.
  2. Pokud bude smlouva zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn emailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své Objednávce, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své Objednávce. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného Zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).
  3. Kupující bere na vědomí, že mu nenáleží právo na bezplatné odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, jelikož se jedná o Zboží, které bylo upraveno na přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, ve smyslu ustanovení § 1837 písm. d) OZ.
 7. Kupní cena a platební podmínky
  1. Kupní cena zahrnuje cenu Zboží, veškeré výdaje Prodávajícího spojené s balením zboží, jeho označením a doložením všech příslušných dokladů. Cena za dopravu Zboží se hradí zvlášť. Platbu je možné provést dvěma způsoby:
   a) v hotovosti na dobírku při převzetí Zboží od přepravce, v místě určeném kupujícím v objednávce, vyjma osobního odběru;
   b) bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávajícího č.ú.: 2319755017/3030, vedený u Air Bank a.s., (dále jen „účet prodávajícího“)
  2. Neobdrží-li Prodávající v uvedené lhůtě platbu kupní ceny, zhotoví objednané Zboží a zašle jej Kupujícímu na dobírku prostřednictvím kurýrní služby. Kupující je povinen takto doručené Zboží převzít a uhradit kupní cenu, včetně ceny za doručení Zboží.
  3. Cena za doručení Zboží prostřednictvím kurýrní služby 100 - 250 Kč. Kupující nabude vlastnické právo ke Zboží po splnění obou následujících podmínek: (i) úplné zaplacení kupní ceny, včetně ceny za doručení Zboží, (ii) převzetí Zboží.
 8. Ochrana osobních údajů
  1. Ochrana osobních údajů se řídí ustanoveními, která jsou uveřejněna v sekci Ochrana osobních údajů internetových stránek www.valcuj.cz – Ochrana osobních údajů
 9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
  1. Kupující může udělit souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas není vyžadován pro uzavření kupní smlouvy.
 10. Doručování
  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 11. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.valcuj.cz, kde je má Kupující k dispozici. Novější VOP ruší VOP vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto VOP se posuzují vždy podle VOP platných v době vzniku právního vztahu. VOPplatné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat e-mailem. Prodávající obchoduje pouze na základě těchto VOP.
  2. Dílčí plnění je přípustné a Kupující není oprávněn je odmítnout.
  3. Stížnosti a připomínky Kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi Prodávajícím a Kupujícím, vyřizuje Prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může Kupující písemně zaslat na emailovou adresu info@valcuj.cz nebo na tel. Čísle +420 608 653 539. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace.
  4. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s Kupujícím, pokud je Kupující neodmítne.
  5. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů vykonává Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 12. Reklamační řád
  1. Úvodní ustanovení
   Tento reklamační řád vydává Prodávající pro stanovení předpokladů, podmínek, náležitostí a postupu Kupujícího a Prodávajícího v případě, že vznikne na straně Kupujícího oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady Zboží či záruky za jakost. Reklamační řád byl vypracován dle OZ zákona o ochraně spotřebitele. Prodávající je oprávněn přiměřeně použít tento reklamační řád i na Kupujícího, který není spotřebitelem.
  2. Převzetí Zboží
   Kupující se zavazuje Zboží při převzetí zkontrolovat a případné zjevné vady uplatnit u Prodávajícího ihned, na pozdější uplatňování vad zjevných nebude ze strany Prodávajícího brán zřetel.
  3. Rozpor s kupní smlouvou
   Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží je při převzetí Kupujícím ve shodě se smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že Zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě se smlouvou a Prodávající s tím souhlasí, je povinen bez zbytečného odkladu uvést Zboží do stavu odpovídajícímu smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď opravou Zboží, nebo jeho výměnou (po dohodě s Kupujícím lze vyměnit za jakékoliv Zboží). Není-li to možné, může Kupující po odsouhlasení Prodávajícího požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.
  4. Záruční podmínky
   Vyskytne-li se u zakoupeného Zboží v záruční době vada, má Kupující právo uplatnit práva z vadného plnění a záruku za jakost. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) Zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) Zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je Zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Uplatní-li Kupující právo z odpovědnosti za vady Zboží či záruku za jakost řádným způsobem, je pověřený pracovník Prodávajícího povinen vadu zaevidovat a řešit. Práva z vadného plnění a záruka za jakost se považují za řádně uplatněné, jestliže jim nebrání obecné zásady hygieny. Kupující je povinen předložit reklamované Zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít Zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny. Vyřízení reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízeno ve lhůtě 30 dnů, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem předání reklamovaného Zboží Prodávajícímu.
  5. Způsob uplatnění
   Kupující může uplatnit práva z vadného plnění a záruku za jakost (i) elektronicky na elektronické adrese: www.valcuj.cz, (ii) telefonicky na čísle +420 608 653 539. Kupující zašle, případně osobně dopraví Zboží, u kterého uplatňuje práva z vadného plnění či záruku za jakost na adresu Prodávajícího: Hořická 403, Hradec Králové 500 02. Nákup zboží prokazuje Kupující nákupním dokladem (fakturou). Bez předložení nákupního dokladu není možné zahájit reklamační řízení. Jakmile Kupující uplatní některé z práv z vadného plnění či záruky za jakost, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem Prodávajícího jinak. Kupující se může informovat o stavu řízení (i) na e-mailové adrese info@valcuj.cz, (ii) telefonicky na čísle +420 608 653 539.
  6. Lhůty
   Záruční doba je 24 měsíců (není-li v záručním listě uvedena doba delší) a začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Práva z vadného plnění musí být uplatněna dle ustanovení § 2099 a násl. OZ. Pokud je výsledkem řízení výměna Zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží. Při výměně vadné součásti Zboží se vztahuje nová záruční doba na vyměněnou součást.
  7. Vady odstranitelné a neodstranitelné
   Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita Zboží. V případě výskytu odstranitelné vady má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo jejíž odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby Zboží bylo řádně užíváno jako Zboží bez vady, má Kupující právo požadovat výměnu Zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od smlouvy. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání Zboží jako Zboží bez vady a Kupující nepožaduje výměnu Zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady.
  8. Závěrečná ustanovení
   Tento Reklamační řád je nedílnou součástí VOP Prodávajícího.